Podmínky užívání

1. Definice pojmů
1.1 Poskytovatel
Provozovatel portálu www.sms-portal.cz, který poskytuje sms služby Zákazníkům
1.2 Zákazník
Každá fyzická nebo právnická osoba využívající služby Provozovatele
1.3 Služba
Odesílání placených a bezplatných sms zpráv
1.4 Smlouva
Dohoda mezi Poskytovatelem a Uživatelem při využívání Služby

2. Práva a povinnosti Poskytovatele
2.1 Poskytovatel je povinen umožnit Zákazníkovi využívání služeb v rozsahu jeho oprávnění a možností
2.2 Poskytovatel vynaloží veškeré své schopnosti a možnosti na zamezení zneužití Služby
2.3 Poskytovatel se bude snažit udržovat veškeré své technické zařízení, a to zejména software v takovém stavu, aby nedocházelo k výpadkům Služby
2.4 Poskytovatel neodpovídá za technický stav prostředků třetích stran zajišťujících tuto Službu, a to zejména telekomunikačních partnerů a ostatních partnerů s nimiž spolupracuje
2.5 Poskytovatel má právo
  2.5.1 omezit, změnit, případně vypovědět Smlouvu s uživatelem v případě porušení povinností Uživatele
  2.5.2 obměnit, omezit nebo úplně zrušit Služby portálu www.sms-portal.cz bez předchozího upozornění
  2.5.3 neuzavřít Smlouvu s Uživatelem, a to zejména při opakovaném nebo hrubém porušení Smlouvy ze strany Uživatele
  2.5.4 okamžitě vypovědět Smlouvu s Uživatelem bez udání důvodu
  2.5.5 odesílat reklamní sms na číslo Uživatele, které zadal při registraci
  2.5.6 na mailovou adresu vloženou při registraci odesílat reklamní emaily nebo emaily obsahující zprávy, které považuje za důležité
  2.5.7 měnit ceny zejména z důvodu pohybu jejich výšky na světových trzích a u svých partnerů
2.6 Poskytovatel neodpovídá za správné a včasné doručení jakékoliv sms zprávy zejména vlivem událostí, které nemůže ovlivnit
2.7 Poskytovatel vede o používání Služby záznamy, přičemž je oprávněn uchovávat v archivu kopie dokumentů, zpráv a identifikačních znaků Uživatele, hlavně jeho IP adresu
2.8 Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny podmínky a pravidla týkající se zacházení s osobními údaji Zákazníka
2.9 Poskytovatel nebude osobní údaje Zákazníka poskytovat třetím osobám
2.10 V případě potřeby je Poskytovatel oprávněn poskytnout všechny údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení při jejich vyžádání

3. Práva a povinnosti Uživatele
3.1 Uživatel se při využívání Služby i po registraci zavazuje dodržovat tyto Podmínky užívání bez výjimky, neporušovat platné právní předpisy České republiky a svého státu
3.2 Uživatel provede všechny kroky nezbytné k uchování svých přihlašovacích údajů v tajnosti a zamezení zneužití těchto údajů jinými osobami
3.3 V případě zneužití přihlašovacích údajů je Uživatel odpovědný za všechny úkony, které mohou být provedeny při zneužití těchto údajů
3.4 Uživatel nemůže využívat Služby za účelem obtěžování třetích stran zejména odesíláním nevyžádaných a poplašných zpráv
3.5 Uživatel souhlasí s využíváním jím poskytnutých osobních údajů ke zvýšení kvality Služeb od Poskytovatele a marketingovým účelům
3.6 Uživatel nebude odesílat reklamní zprávy propagující jakýkoliv produkt nebo službu, ať už svůj nebo jiných osob přes bezplatnou sms bránu
3.7 Uživatel nebude odesílat sms zprávy porušující jakékoli zákony České republiky nebo jeho země, propagovat drogy, násilí, rasovou nesnášenlivost a podobně
3.8 Uživatel je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakoukoli změnu, která by mohla mít vliv na poskytování Služby, zejména změnu adresy, jména a podobně
3.9 V případě, že bude Poskytovatel sankciovaný nebo jinak postihován v důsledku porušení Zákonů ze strany Uživatele, je Uživatel povinen uhradit náhradu škody a veškeré náklady Poskytovateli, které mu mohou v této souvislosti vzniknout, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti na úhradu těchto poplatků
3.10 Uživatel má právo vypovědět tuto smlouvu, jakož i požádat o zrušení registrace bez udání důvodu
3.11 Uživatel je při registraci povinen vyplnit všechny požadované údaje úplně a pravdivě
3.12 Pro neomezené využívání služeb si uživatel může zakoupit kredit, z něhož se budou následně odpočítávat ceny za jednotlivé sms zprávy odeslané pomocí Služby. Tato objednávka kreditu se provádí přes stránky administrace a je závazná.
3.13 Neuhradí-li Uživatel jakoukoliv pohledávku vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn účtovat uživateli poplatek ve výši 0,5% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3.14 Dnem uhrazení pohledávek se rozumí den připsání celé dlužné částky na účet Poskytovatele.

4. Bezplatná SMS brána
4.1 Každý návštěvník stránek www.sms-portal.cz může denně bezplatně odeslat maximálně 5 sms zpráv
4.2 Pomocí bezplatné SMS brány lze odesílat pouze jednotlivé sms zprávy vždy pouze na jedno číslo - nelze odesílat hromadné sms zprávy ani využívt ostatní Služby jako např. automatické SMS apod.
4.3 Poskytovatel je oprávněn archivovat všechny odeslané sms zprávy odeslané bezplatně
4.4 Délka bezplatné sms zprávy je maximálně 145 znaků
4.5 Na konec každé sms zprávy odeslané pomocí bezplatné sms brány je přidán krátký reklamní text v max. délce 15 znaků
4.6 Je zakázáno odesílat testovací sms ve smyslu "test", "zkouška sms", "funguje to" a podobně. V případě nedodržení této podmínky je Poskytovatel oprávněn požadovat od Zákazníka finanční náhradu ve formě smluvní pokuty ve výši 20 eur. vymáhání této částky může Poskytovatel posunout firmě na vymáhání pohledávek
4.7 V případě porušení bodu 4.6 této smlouvy je Zákazník povinen uhradit smluvní pokutu nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení informace o vymáhání pohledávky
4.8 Neuhradí-li Zákazník smluvní pokutu do 7 pracovních dnů, bude tato navýšena o 0,5% z celkové částky smluvní pokuty za každý den prodlení

5. Reklamační řád
5.1 Poskytovatel vynaloží veškeré své úsilí k zamezení výpadku poskytovaných Služeb
5.2 Poskytovatel nezaručuje 100%-ntní bezproblémový chod portálu www.sms-portal.cz zejména v případě výpadků, které nemůže ovlivnit
5.3 Uživateli nevzniká nárok na náhradu škody způsobené využíváním Služeb Poskytovatele
5.4 Uživatel nemá nárok na vrácení celé částky nebo její části při výpadku Služby, zejména nedoručením sms zpráv/y
5.5 Zakoupený sms kredit nelze vrátit zpět (kromě podmínek uvedených v bodě 5.6 této smlouvy)
5.6 V případě přerušení služby na více než 30 dní nebo při jejím úplném ukončení, Uživatel má nárok na vrácení částky jeho kreditu po odečtení 10% z této částky na náklady spojené s vrácením
 5.6.1 Uživatel může požádat (písemnou formou) o vrácení svého kreditu podle bodu 5.6 této smlouvy, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od vzniku nároku na jeho vrácení
 5.6.2 Po uplynutí této doby zbývající kredit Uživatele propadá ve prospěch Poskytovatele

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Poskytovatel je oprávněn měnit tyto podmínky bez předchozího upozornění
6.2 Podmínky používání jsou platné na dobu neurčitou, případně do vydání nových podmínek
6.3 Nové podmínky budou vždy dostupné na stránkách Poskytovatele
6.4 Originál podmínek použití je dostupný ve slovenském jazyce na stránce www.sms-portal.sk, který je nadřazen všem překladům

Tyto podmínky jsou platné od 20.01.2012.
Aktualizace: 28.04.2017

Objevte online svět
SMS komunikace!

Bez závazků a aktivačních nebo měsíčních poplatků.

Zaregistrovat

Copyright © sms-portal.cz 2010-2023 Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, nejsem plátce DPH.

Na naší webové stránce používáme cookies. Prohlížením naší webové stránky souhlasíte s jejich používáním a ukládáním do Vašeho prohlížeče. Více info.